การนำเสนอข้อมูล

 ความหมายของการนำเสนอข้อมูล
        การนำเสนอข้อมูล (Presentation) หมายถึง การสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น หรือความต้องการไปสู่ผู้รับสาร โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ อันจะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ

 จุดมุ่งหมายของการนำเสนอข้อมูล

  1. เพื่อให้ผู้รับสารรับทราบข้อมูล
  2. เพื่อให้ผู้รับสารพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
  3. เพื่อให้ผู้รับสารได้รับความรู้จากข้อมูลที่นำเสนอ
  4. เพื่อให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

  ประเภทของการนำเสนอข้อมูล

  1. การนำเสนอข้อมูลเป็นรูปเล่ม  หรือรายงานรูปเล่ม
  2. การนำเสนอข้อมูลด้วยวาจา  หรือการรายงานปากเปล่า
  3. การนำเสนอข้อมูลด้วยการใช้เทคโนโลยี
 กระบวนการนำเสนอข้อมูล
        การนำเสนอ (Presenting) เป็นศาสตร์ (วิธีการ) ของการสื่อสาร (Communication) ซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายทอด สาร (message) จากฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้ส่งสาร (sender) ไปสู่อีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า ผู้รับสาร (receiver) โดยผ่านช่องทานของ สื่อ (channel)
 
 
 หลักการพื้นฐานของการนำเสนอข้อมูล
 
        1. การดึงดูดความสนใจ โดยการออกแบบและเลือกองค์ประกอบต่าง ๆ ให้น่าสนใจ เช่น สีพื้น แบบ สีและขนาดของตัวอักษร รูปประกอบ ต้องเหมาะสม สวยงาม
 
        2. ความชัดเจนและความกระชับของเนื้อหา ส่วนที่เป็นข้อความต้องสั้นแต่ได้ใจความชัดเจน ส่วนที่เป็นภาพประกอบต้องมีส่วนสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับข้อความที่ต้องการสื่อความหมาย
 
        3. ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก ต้องใช้สีสด ๆ และภาพการ์ตูนมีความเหมาะสม ถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่ ต้องเน้นการนำเสนอเรื่องวิชาการหรือธุรกิจและใช้ภาพประกอบที่เหมาะสม
 
 หลักการเตรียมงานนำเสนอ
 
        การนำเสนอที่ดีควรทำอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งการเตรียมงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีขั้นตอนดังนี้
 
        1. เตรียมข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ ก่อนการจัดทำงานนำเสนอ ควรมีความชัดเจนในสิ่งที่ต้องการนำเสนอ เช่น การร่างหัวข้อและรายละเอียดที่ต้องการนำเสนอ การวางลำดับขั้นตอนและแนวทางการนำเสนอ โดยหัวข้อและข้อความที่ใช้นำเสนอควรเป็นประโยคที่สมบูรณ์ กระชับและเข้าใจง่าย นอกจากนี้ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟังด้วย เช่น อายุ เพศ ความรู้ เป็นต้น
 
        2. วางโครงร่างสไลด์ ให้นำชื่อหัวข้อและรายละเอียดที่ร่างไว้มาจัดโครงร่างและวางลำดับสไลด์ โดยกำหนดจำนวนสไลด์ทั้งหมดคร่าว ๆ แล้วจึงวางแผนว่าในสไลด์แต่ละแผ่นควรใส่เนื้อหา รูปภาพหรือวีดิโอประกอบอย่างไร พร้อมทั้งจัดลำดับให้เหมาะสมกับเนื้อหา
 
        3. สร้างงานนำเสนอ ให้นำข้อมูลและโครงร่างที่วางแผนไว้มาสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยใส่เนื้อหาต่าง ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพลงในสไลด์และตกแต่งให้สวยงาม
Posted in ไม่มีหมวดหมู่ Tagged with: